Endringer i Hundeloven (Lov om forsvarlig hundehold) fra 1.1.2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Jan 2023

Norges Hundekjørerforbund har deltatt på møter og bidratt med innspill i arbeidet med ny revidert Hundelov. Vi har spesielt lagt vekt på ferdsel i skog og mark, hundevelferd og hundens rettssikkerhet.

Den reviderte hundeloven har nå trådt i kraft den 1.januar i år, og den gamle versjonen er ikke lenger gjeldende.

Her kan du lese NHF sitt innspill til Landbruks- og Matdepartementet 

Foto: Ukjent

Foto forside: Ida Blomstedt

Under finner du en oversikt over de viktigste endringene. 

Loven har til formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. I den nye loven ansvarliggjøres hundeeier større grad enn tidligere. Det er innført et kompetansekrav for hundeeiere, politiet har fått flere muligheter til å ilegge hundeholder straff, i motsetning til tidligere, hvor det var hunden som fikk straffen. Det er også innført objektive vurderingskriterier ved hundebittskade (kilde: nkk.no)

Foto: Fanny Wedde

Krav til kompetanse hos hundeeier

Hundeholder skal

  • Forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
  • Sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.
  • Sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov.

Skal du midlertidig overlate ansvaret for hunden til en annen, må du forsikre seg om at vedkommende har nødvendige forutsetninger for å utvise tilsvarende aktsomhet. Du må altså være forsiktig med å overlate hunden til små barn eller folk som av ulike grunner har vanskelig for å vurdere situasjoner eller ha mulighet til å gripe inn dersom noe skjer.

Det er ikke lovfestet at den som har hund må ha gjennomført dressurkurs eller annen utdanning. Den som har hund, skal etter loven likevel ha kunnskap om

  • hold og trening av hund
  • hundens behov, naturlige adferd og bruksområde
  • skadepotensiale hunden kan utgjøre

(lånt av: njff.no)

Trekkhundeiere vil som regel naturlig ha hunder med et aktivt liv. Men bruk av hund i konkurranse medfører et stort ansvar for hundens helse og velferd.  NHF ønsker at alle våre medlemmer forholder seg til forbundets grunnpilarer når det gjelder godt hundehold for trekkhunder. Hundene skal trenes med positive metoder uten å utsettes for frykt, smerte eller unødig belastning og skal utføre sine oppgaver med glede og iver. Hunder som trener og anstrenger seg utenom det vanlige har i tillegg behov for ekstra hvile, stell og foring tilpasset dette. Vi følger også Mattilsynets retningslinjer for hold av hund utendørs som et minimumskrav til utendørs hundehold.

Det er som sagt ikke lovfestet et krav til kurs for hundeeiere, men NHF anbefaler alle våre medlemmer å delta på forbundets Webinarer, trenerkurs eller nybegynnerkurs, samt Rookiekurs, helgesamlinger  og ukentlige treninger i en lokal trekkhundklubb.

Hundens rettssikkerhet er styrket

Det er nå lovfestet at hunden har en egenverdi, uavhengig av nytteverdien den måtte ha for mennesker. Hundeholder må ta hensyn til hundens naturlige behov og instinkter.

Intensjonen i den nye loven er at hundene er gitt bedre beskyttelse, ved at det i lovteksten er ryddet betydelig opp i sentrale begreper. Eksempelvis har ord som «angrep» og «skade» som tidligere ikke var definert, fått utfyllende beskrivelser. Det gjør at det nå er objektive kriterier som ligger til grunn når det skal fattes avgjørelser i etterkant av en hunds handlinger. Det skal nå mer til før en handling kategoriseres som angrep, og mer til før hunden kan påstås å ha påført noen en skade.

Ved en uønsket hendelse skal hunden undersøkes av veterinær som skal vurdere om helsemessige forhold ved hunden har medvirket til hendelsen.
Tidligere har det også vært mulig å avlive alle hunder i en husholdning fordi én av hundene har vært involvert i en hendelse. Denne muligheten er nå fjernet i den nye loven.

Illustrasjon: Fanny Wedde

Båndtvang

Det er fremdeles lov å ha hunden løs utenom båndtvangstidene. Det er imidlertid noen innskjerpinger, blant annet utvidete krav til kontroll over hunden. Tidligere var det en rundere formulering om aktsomhet, mens loven nå presiserer at man «i størst grad forebygger og forhindrer skader på, eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.»

Dette stiller større forventninger til at den som har hunden kan vurdere om hunden kan gå løs eller ikke, selv om det i utgangspunktet er utenom båndtvangstidene.

Når det gjelder forhold som Landbruks- og matdepartementet har avdekket, hvor det viste seg at over halvparten av kommunenes lokale båndtvangsregler er ulovlig strenge blir det noen tiltak. Landbruks- og matdepartementet skal utforme en veileder til kommunene, og også følge opp kommunene når forskriftene til hundeloven skal på høring. NHF kommer til å engasjere seg i dette arbeidet.

Ikke bind hunden rett ved en inngang

Man kan ikke forlate en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser. Hundeholderen skal sørge for at det er tilstrekkelig avstand til å unngå utilsiktet kontakt med mennesker og dyr når disse passerer hunden.

Mer infomrasjon om endringene i Hundeloven finner du på NKK sine sider: I 2022 får vi endelig en oppdatert hundelov – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

Du kan lese hele loven her:

Lov om endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold) – Lovdata

Illustrasjonsbilde: Gry Løberg

 

Vedlegg: