Norges Hundekjørerforbund ble stiftet 18. november 1951. Norges Hundekjørerforbunds formål er å fremme hundekjøringen i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Hundekjørerforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer hundekjøreridretten og er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Norges Hundekjørerforbund er medlem av NIF og International Federation of Sleddog Sport (IFSS), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

Norges Hundekjørerforbund organiserer grenene nordisk, slede og barmark. Hver av disse grenene har sin egen komité, TKN, TKS og TKB, som er fagutvalget for angjeldende aktivitet.

Mer om forbundet