(English below) 

Gyldige lisenser for sesongen 2024/2025

Se hvem som har gyldig lisens /kun årslisens) for sesongen 2024/25 på denne listen (oppdatert XXXX)

NHFs arrangementsregler krever at alle deltakere, norske og utenlandske, skal ha gyldig startlisens i terminfestede løp fra den dagen de fyller 13 år.

Betalinger via bank blir oppdatert en gang i uken, slik at det er viktig å betale lisensen i god tid før løp.

IFSS Drivers ID (DID): Oversikt finner dere her (i mappen Driver ID (DID)

Priser lisenser 2023/2024:

Engangslisens 13-17 år100
Engangslisens fylte 13 år inneværende sesong
100
Engangslisens over 17 år
255
Årslisens kjører 13-17 år
250
Årslisens kjører 13-17 år inkl DID
850
Årslisens fylte 13 år inneværende sesong
250
Årslisens kjører over 17 år
550
Årslisens kjører over 17 år inkl DID
1150
Utvidet årslisens alle aldre
1000
Utvidet årslisens inkl DID
1600

Sesonglisens

For å løse årslisens må du være medlem (ha gyldig medlemsskap*) i en klubb tilknyttet NHF. Engangslisens skal gjøres opp med aktuell løpsarrangør.

Hvordan løse lisens:
Send en e-post til forbundskontoret post@sleddog.no med:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Klubbtilhørighet
  • Dokumentasjon på at du har tatt og bestått alle modulene i Ren utøver. 

Du vil deretter motta e-post med betalingsinformasjon. Du kan velge å betale lisens via nettbank med oppgitt KID nummer eller betale via din profil på www.minidrett.no
Lisensbevis hentes ut fra www.minidrett.no.

Du vil automatisk motta ny betalingsinformasjon når ny lisensperiode begynner dersom du løste lisens sist sesong.

* Gyldig medlemskap betyr at du har betalt medlemskontingent til klubben inneværende sesong/år. Dersom dette ikke er i orden kan du ikke løse årslisens.

Engangslisens

Dersom du ikke ønsker å kjøpe årslisens, kan man løse engangslisens. Merk deg da at du ikke er forsikret mot ulykker som kan skje på trening. For å kjøpe engangslisens holder det at du er medlem av en medlemsklubb i idrettsforbundet. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Engangslisens kan betales på selve løpet, eller du kan betale i forkant på VIPPS. Husk å skrive inn i meldingsfeltet navn (hvis du kjøper til noen andre) og fødselsdato på løper og hvilket løp innbetalingen gjelder. Uten denne meldingen anses engangslisensen for ugyldig.

VIPPSNR: 590748.

Arrangement med startkontingent opp til kr 100,- har lisensfritak (forsikring inngår ikke).

Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-100 kroner. Det er også valgfritt for utøver å kjøpe engangslisens i det samme intervallet.

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

≤100              Valgfritt for arrangør/utøver*
>100               kr 50 (13-17 år)/kr 255 (over 17 år)

* Ved å ikke benytte engangslisens er utøver ikke forsikret.
Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer om dette her.

Det understrekes at alle skal ha løst NHF sin lisens (engangslisens eller helårslisens) fra og med den dagen man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.

Forsikringsvilkår

Årslisens

Menerstatning ulykke150 000
Dødsfallerstatning ulykke50 000
  
Tillegg for idrettslisens 
Operasjon0
Tannskader15 000
Forsikringssum til ektefelle150 000
Forsikringssum til barn50 000
Fysioterapeut/kiropraktor0
Behandlingsutgifter15 000
Utvidet lisens
Menerstatning ulykke500 000
Dødsfallerstatning ulykke50 000
  
Tillegg for idrettslisens 
Operasjon60 000
Tannskader50 000
Forsikringssum til ektefelle150 000
Forsikringssum til barn150 000
Fysioterapeut/kiropraktor6 000
Behandlingsutgifter25 000

Det belastes en egenandel per skade på kr 1000.-

For arrangører

Arrangør må kontrollsjekke at alle utøvere som skal delta på løp der lisens er et krav, har betalt lisens. Vi oppdaterer lisenslisten (som ligger øverst på denne siden) hver torsdag. Dersom utøvere som skal delta på løpet ikke står på listen må de enten fremvise bekreftelse på betalt lisens ved henting av startnummer eller betale lisens til arrangøren før uthenting av startnummer. Utøver kan velge å betale en engangslisens eller en årslisens. Hvis utøveren betaler for årslisens må vedkommende være medlem i en klubb tilsluttet NHF. Det er viktig at hele skjemaet fylles ut i sekretariatet og at lisenslisten, samt betaling sendes over til NHF så fort som mulig etter gjennomført løp.
Engangslisenser skal betales på VIPPS direkte til NHF av utøver.
Vippsnummer 590748

Plakat med QR kode for betaling av engangslisenser

Vipps kan IKKE brukes til betaling av årslisenser.

Benytt følgende liste i sekretariatet: MAL på lisensliste for løpsarrangører

Lisensåret er lik sesong, og er definert fra 1. mai til 30. april.
Ulykkesforsikring er inkludert i lisensavgiften, og gjelder fra betalt dato og ut lisensåret.

Lisens for utenlandske deltakere på løp i Norge

Utenlandske deltakere skal også ha norsk lisens i når de starter i terminfestede løp i Norge.

Lisensen gjelder også for utenlandske utøvere, men det er noen spesielle forhold å være oppmerksom på. Forsikringen dekker utenlandske utøvere, men etter samme rutiner som for norske utøvere. Det vil i praksis si at all behandling skal skje i Norge. Videre vil ikke lisensen alene være god nok om utøverne har behov for akutt behandling på offentlig sykehus. Innleggelse på offentlig sykehus er jo gratis for norske statsborgere og for europeere som er omfattet av den europeiske helsekort ordningen, og er noe vi normalt ikke har noen utgifter på i det hele tatt for norske utøvere. Hvis vi tar utgangspunkt i et eksempel der en utøver skader seg under et løp, og skader seg så alvorlig at man må innlegges på sykehus vil det for norske utøvere ikke bli noen forsikringsutbetaling i slike saker. I deres ordning dekkes akutte skader med Kr. 1.500, denne posten er i hovedsak tenkt å dekke transport til legevakt og eventuelle egenandeler man blir belastet. For en utenlandsk utøver som blir innlagt på sykehus vil det påløpe store kostnader om man ikke har rett på fri sykehusbehandling, et sykehusdøgn i Norge koster i området 20 – 30.000 kroner, og da er selvfølgelig summen på Kr. 1500 altfor lav. Det er derfor viktig at de utenlandske utøverne blir gjort oppmerksomme på at det også vil være behov en reiseforsikring når de deltar i løp i Norge, en reiseforsikring vil dekke de nevnte kostnadene. Ved skader som omhandler invaliditet eller død, vil utenlandske utøvere dekkes som de norsk uten unntak.

Idretts-/ulykkesforsikring i IF

Forsikringen omfatter idrettsskader som rammer den forsikrede personen (ikke hund).

Forsikringen omfatter medlemmer, utøvere, trenere, ledere og dommere som har løst lisensforsikring.
For engangdeltakere gjelder lisensforsikringen for konkurranser/aktiviteter de deltar i.
Forsikringen gjelder i hele verden.
Det kreves medlemskap i Folketrygden.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.
a) Under konkurranser, oppvisninger
b) Under trening på idrettsbane/ i idrettshall / i løype
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør
d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.
e) All oppvarming og nedjogging i forbindelse med aktivitetene under punktene a) til og med d) ovenfor.
f) For dommere er også egentrening omfattet.

Meld skade her: https://forms.if.no/web/webclaims/no/no/if/Accident?agreement=SP2225390

DID-nummer

Skal du konkurrere internasjonalt (løp i regi av IFSS) kreves det at du har et DID-nummer. Dette får du ved å betale 500,- ekstra når du betaler ordinær sesonglisens. Ved deltakelse i VM og EM må DID betales minimum 1 måned i forveien.

DID-nummer: Benytt samme kontonummer og KID-nummer som da dere betalte årslisensen eller benytt følgende betalingsinformasjon:

Kontonummer: 7874.42.00791
Beløp: 500,-
Merk innbetalingen med navnadressefødselsdato og klubbtilhørighet for den det gjelder.

 

Information in English 

NHF’s event rules require that all participants, Norwegian and foreign, must have a valid starting license in fixed races from the day they turn 13. The license is your insurance during the race, and the annual license also works as an insurance during all training av racing though out the year. The racing season runs from 1 May to 30 April. Participants must purchase a license from the date they turn 13. From that day, they are no longer covered by the children’s sports insurance scheme.

Payments via bank are updated once a week, so it is important to pay the license well in advance of the race.

One off licence 13-17 år

100,00

One off license over 17 år

255,00

Annual license 13-17 år

250,00

Annual license 13-17 år inkl DID

850,00

Annual license over 17 år

550,00

Annual license over 17 år inkl DID

1150,00

Extended annual license inkl. DID

1600,00

Extended annual license 

1000,00


 Annual license 

To redeem an annual licence, you must be a member (have a valid membership*) of a club associated with the NHF. A one-time license must be settled with the relevant race organizer.

How to resolve license:

Send an e-mail to the federal office sled-dog@nif.idrett.no with:

Full Name

Address

Date of birth

Club affiliation

Documentation that you have taken and passed all the modules in Ren utøver at renutøver.no.

You will then receive an email with payment information. You can choose to pay for the license via online banking with a given KID number or pay via your profile at www.minidrett.no

License certificate can be obtained from www.minidrett.no.

You will automatically receive new payment information when the new license period begins if you canceled your license last season.

* Valid membership means that you have paid the membership fee to the club for the current season/year. If this is not in order, you cannot issue an annual license.

 

One off license

If you do not wish to purchase an annual licence, a one-off license can be issued. Please note that you are not insured against accidents that may occur during training. To buy a one-off licence, you must be a member of a member club in the sports association. It is the organizer’s responsibility to collect a one-time licence.

A one-off license can be paid at the race itself, or you can pay in advance at VIPPS. Remember to enter in the message field the name (if you are buying for someone else) and date of birth of the runner and which race the payment applies to. Without this notification, the one-time license is considered invalid.

VIPPS NO: 590748.

Events with a starting fee of up to NOK 100 are exempt from license (insurance not included).

It is optional for the organizer if they wish to collect a license with a participation fee in the range of NOK 1-100. It is also optional for the athlete to buy a one-time license in the same interval.

License for foreign participants in races in Norway

Foreign participants must also have a Norwegian license when they start in timed races in Norway.

The license also applies to foreign performers, but there are some special conditions to be aware of. The insurance covers foreign athletes, but according to the same routines as for Norwegian athletes. In practice, this means that all treatment must take place in Norway. Furthermore, the license alone will not be good enough if the athletes need urgent treatment in a public hospital. After all, admission to a public hospital is free for Norwegian citizens and for Europeans who are covered by the European health card scheme, and is something that we normally have no expenses for at all for Norwegian athletes. If we start from an example where an athlete injures himself during a race, and injures himself so seriously that he has to be admitted to hospital, there will be no insurance payout for Norwegian athletes in such cases. In their scheme, acute injuries are covered with NOK. 1,500, this item is mainly intended to cover transport to the emergency room and any deductibles that are charged. For a foreign athlete who is admitted to hospital, large costs will be incurred if one is not entitled to free hospital treatment, a hospital stay in Norway costs in the region of NOK 20 – 30,000, and then of course the sum is NOK. 1500 far too low. It is therefore important that the foreign athletes are made aware that there will also be a need for travel insurance when they participate in races in Norway, a travel insurance will cover the aforementioned costs. In the case of injuries involving disability or death, foreign athletes will be covered in the same way as Norwegian athletes without exception.

 

Insurance terms

Annual license and one off license 

Mener compensation accident

150 000

Death compensation accident

50 000
  

Supplement for sports license

 
Oberations0

Tooth decay

15 000

Insurance sum for spouse

150 000

Insurance sum for children

50 000

Physiotherapist/chiropractor

0

Treatment expenses

15 000

Extended annual license 

Mener compensation accident500 000
Death compensation accident50 000
  
Supplement for sports license 
Operation60 000
Tooth decay 50 000
Insurance sum for spouse150 000
Insurance sum for children150 000

Physiotherapist/chiropractor

6 000
Treatment expenses25 000

A deductible per damage of NOK 1,000 is charged.