Krav til stiftelse og opprettholdelse av klubb tilsluttet NHF

Komplett veiledning for stiftelse av idrettslag finnes på Norges Idrettsforbund sine hjemmesider. Klikk her for direkte link.

Generelt
Norges Hundekjørerforbund (NHF) er et særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF). Alle klubber er formelt medlem av norsk idrett via sin idrettskrets (NIF fylkesvis). Videre er de medlem av NHF fordi de:
A – er en særidrettsklubb der det kun er hundekjørere som er medlemmer/det kun drives hundekjøreraktivitet i klubben,
eller B – er et fleridrettslag der hundekjøring er en undergruppe i idrettslaget.

Stiftelse av idrettslag
– Minimum 10 personer over 15 år må være klare for å starte en ny klubb.
– Avholde et stiftelsesmøte der lovnorm, klubbnavn, styret, en valgkomite og to revisorer blir valgt. Det må føres en protokoll fra stiftelsesmøte der alle vedtak som fattes blir skrevet ned. Protokollen skal signeres av de fremmøtte.
– Klubben søker elektronisk om opptak i idrettskretsen (se link øverst på siden).

Opprettholdelse av idrettslag
– Gjennomføre årsmøte i klubb innen 31. mars hvert år
– Gjennomføre samordnet rapportering innen 30. april hvert år
– Føre medlemslister elektronisk