Organiseringen av idretten i Norge

Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse.
NIFs visjon er “idrettsglede for alle”.

NIF har som formål:

«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål Stadion.

Norges Hundekjørerforbund

Forbundet ledes av forbundsstyret. Forbundsstyret velges på forbundstinget som arrangeres hvert år og er forbundets høyeste organ.

Den daglige driften gjøres av forbundets administrasjon.
Forbundsstyret er arbeidsgiver til generalsekretæren som igjen er arbeidsgiver til øvrige ansatte i administrasjonen.
Forbundsstyret og administrasjonen skal hele tiden følge de vedtatte langtidsplaner som forbundstinget vedtar, og levere ihht de mål som er satt.

Forbundets oppgaver er blant annet:

 • Lede og utbre hundekjøreridretten i Norge samt representere internasjonalt
 • Administrere terminlister, lisenssystemer og informasjonskanaler
 • Kontaktpunkt mot mattilsynet
 • Utvikle kurs- og utdanningstilbud og gjennomføre disse
 • Faglig rådgiving til klubber
 • I samarbeid med klubber/komiteer planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter
 • Drive landslagsarbeidet
 • Være serviceorgan for forbundets medlemmer

Hundekjørerklubbene

Klubbene utgjør det lokale grunnplanet i idrettsorganisasjonen. Lag med én idrett kalles særidrettslag, mens lag med flere grupper av idretter kalles fleridrettslag.

Klubbene ledes av et styre som velges på årsmøtet.

Klubbens viktigste oppgave er å:

 • Utforme klubbens (og lagenes) mål
 • Administrere klubben
 • Skaffe økonomisk grunnlag for klubbdrift
 • Avholde konkurranser og arrangementer
 • Være et sosialt fellesskap
 • Ordne med lokale treningsmuligheter i samarbeid med kommunen og andre

Det er viktig å huske på at dette er klubbens (og ikke klubbstyrets) oppgaver!
I alle klubber trengs det flittige sjeler utenfor styret.

Idrettskretser

Idrettskretsene er inndelt etter landets fylkesgrenser. Innenfor denne geografiske rammen er kretsene et fellesorgan for all idrett. Deres oppgave er å fremme samarbeid mellom særkretsene og de enkelte idrettslagene/klubbene, samt mellom idrettens organisasjonsledd og alle øvrige fylkeskommunale instanser og aktører i fylket med ansvar for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal idrettskretsene drive med veiledning overfor idrettslag i fylket i økonomiske, administrative og organisatoriske spørsmål.

Særkretser

Særkretsenes oppgave er å administrere de ulike idrettene i fylkene.

Norges Hundekjørerforbund har per idag 4 særkretser.

 • Akershus Hundekjørerkrets
 • Hedmark Hundekjørerkrets
 • Oppland Hundekjørerkrets
 • Sør-Trønderlag Hundekjørerkrets

Idrettsråd

Idrettsrådene består av alle klubbene/idrettslagene som er medlemmer av NIF i kommunen. Alle kommuner med flere enn tre klubber/idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.
Viktige oppgaver er å formidle klubbene/idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og å fordele midlene fra den statlige tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger.