Informasjon om diskvalifikasjon av utøver i Femundløpet 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Apr 2017

Norges Hundekjørerforbund (NHF) ser behovet for å komme med ytterligere opplysninger i saken rundt diskvalifikasjonen av Inger-Marie Haaland under Femundløpet 2017. Saken har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier og i media. Vi mener saken er ensidige fremstilt og ønsker å klargjøre prosessene bak diskvalifisering i Femundløpet og overtredelsesgebyret ilagt fra Mattilsynet.

Redegjørelsen inndeles slik:
Lovverk og retningslinjer
Saksgang for diskvalifikasjon av løper nr 10 i Femundløpet 2017
Nærmere oppklaring for to saker:  sjekkpunkt Tolga og målgang Røros
Mattilsynets rolle som tilsynsmyndighet
Sluttkommentar med appell

Lovverk og retningslinjer
Teknisk arrangør av et løp, i dette tilfellet Femundløpet, må forholde seg til det individuelle løpsreglementet, samt regler og retningslinjer som NHFs medlemmer har vært med på å utforme gjennom demokratiske prosesser. Reglene skal bidra til å ivareta hundevelferden, sikkerheten for utøverne og å sikre like konkurransevilkår. Utøverne har selv ansvar for å overholde konkurransereglene.

I tillegg må teknisk arrangør og den individuelle utøver forholde seg til dyrevelferdsloven, hvor Mattilsynet er offentlig tilsynsmyndighet. Under løpet skal teknisk arrangør legge til rette for god dyrevelferd, men den individuelle utøver har juridisk ansvar for å overholde loven for sine individuelle hunder.

For at systemet skal fungere må det også håndheves. NHF oppnevner Teknisk delegert (TD) som har det overordnete ansvaret for regeloppfølging og saksbehandling i løpsjuryen. Løpsjuryen behandler og avgjør regelbruddssaker i det enkelte løpet.

Saksgang for diskvalifikasjon i Femundløpet, løper 10
Inger-Marie Haaland ble diskvalifisert for brudd på løpsregelements punkt 2.1.:
2.1 Veterinærkontroll
Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse av løpsveterinær før, under og etter løpet. Dersom en eier/deltaker nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt skal spannet diskvalifiseres. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen, og deltaker ikke tar denne ut av spannet frivillig, kan diskvalifiseres av juryen. Dersom deltakeren ikke er enig med løpsveterinærens vurdering av hunden har deltakeren krav om en “second opinion” fra annen løpsveterinær, og sjefsveterinær skal kontaktes. En veterinærkontroll er obligatorisk på alle obligatoriske hvilesteder. Deltaker er selv ansvarlig at det blir gjort og bekreftet i veterinærhåndbok.

Inger-Marie Haaland anket avgjørelsen til forbundets sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget avviste anken fordi det per dags dato ikke finnes ankemulighet i vårt regelverk. Løpsjuryens avgjørelse er endelig i henhold til NHFs gjeldende regelverk, og sanksjonsutvalgets mandat og instruks gir ikke rom for å overprøve en jurydom. Det ble derimot påvist saksbehandlingsfeil, fordi utøver mente hun ikke fikk forklare seg for juryen i saken som endte med diskvalifikasjon. Styret i NHF besluttet at saken skulle tilbakeføres til løpsjuryen til ny behandling pga dette.

Regelbruddet som ligger til grunn for diskvalifikasjonen er knyttet til rapporter fra veterinærteamet om halt hund som utøveren ikke tok ut av spannet ved utkjøring fra sjekkpunkt Tolga, og at samme hund var halt ved målgang på Røros. Juryen la til grunn at de to aktuelle sakene

  1. utkjøring fra sjekkpunkt Tolga, og
  2. målgang i Røros,
    gjaldt en og samme utøver og en og samme hund (hund G). Sakene er av juryen derfor sett i sammenheng.

Etter nytt jurymøte den 29.03.17, hvor utøveren fikk anledning til å forklare seg på nytt, opprettholdt juryen sitt opprinnelige vedtak om diskvalifisering.

Grunnlaget for avgjørelsen i den fornyede behandling er som følger:
Juryen kan ikke se at det er fremkommet vesentlige nye momenter til saken etter samtale med Inger-Marie Haaland.

  • Juryen har tillit til sjefsveterinær for Femundløpet og veterinærkorpsets samlede kompetanse. Veterinærkorpset er faglig instans som juryen må forholde seg til i denne saken.
  • Juryen tar til etterretning at det er påvist saksbehandlingsfeil der utøver ikke ble innkalt til å forklare seg om det som skjer ved målgangen.

Nærmere oppklaring om forholdet mellom de to sakene
I forbindelse med saksbehandlingen i første runde hadde sjefsveterinæren innsigelser til et interndokument (jurydom med frifinnelse) om at løpsveterinærene på Tolga ikke var blitt intervjuet, og mente at løpsjuryens beslutning dermed var fattet på svakt grunnlag. Løpsveterinærene på Tolga ble innkalt og intervjuet, og juryen vurderte saken på nytt. Utøveren var på dette tidspunktet intervjuet om hele saken.

Nevnte interndokument fra første saksbehandling ble dessverre sendt til utøveren ved en feil, hvor utøver ble informert umiddelbart om at interndokumentet skulle ses bort i fra. Interndokumentet har i ettertid blitt brukt i sosiale media som frikjenning for utøverens ansvar i forhold til det som har skjedd på sjekkpunkt Tolga. I denne sammenheng finner NHF det viktig å presisere at uavhengig av veterinærens råd har løperen alltid et individuelt ansvar for å ivareta sine hunder.

Mattilsynets rolle som tilsynsmyndighet
Mattilsynet har som offentlig tilsynsmyndighet, uavhengig av Femundløpets prosess, ilagt Haaland et overtredelsesgebyr for brudd på dyrevelferdsloven. Tilsynets veterinærer vurderer saken selvstendig og uavhengig av Femundløpets veterinærkorps og løpsjury. Mattilsynet har i tilsynsrapporten nevnt at de hadde observert at det utspant seg en situasjon ved utkjøring fra Tolga samt gjort egne observasjoner av spannet til Haaland ved målgang som de fant urovekkende, og ba om innsyn i hennes saksdokumenter. Slik informasjon er Femundløpet pliktig til å gi i henhold til Lov om dyrevelferd.

Mattilsynets prosess ved mistanke om brudd på dyrevelferdsloven følger forvaltningsloven. Det betyr at i de tilfeller hvor Mattilsynet vurderer sanksjoner for brudd på dyrevelferdsloven, får utøver varsel om dette og får mulighet til å forklare seg for Mattilsynet før vedtak fattes.

Mattilsynets rapport til Femundløpet av 04.04.2017 (utdrag)
Påpeking av plikt
Mattilsynet fant forhold som ikke er i tråd med regelverket. Vi minner om at dere har plikt til å følge regelverket på alle punkt. Vi har observert: Under Femundløpet oppstod det en situasjon med en av kjørerne som var bekymringsverdig. Dere uttrykte at det var uklarhet rundt varslingsplikten. Spørsmålene gikk på hvorvidt det var løpsledelse som skulle varsle Mattilsynet om mistanker om brudd på Lov om Dyrevelferd, eller om løpsledelsen skulle varsle Norges Hundekjørerforbund og som igjen skulle varsle Mattilsynet. Det ble i tillegg diskutert litt rundt hvilke situasjoner som skal meldes.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I Lov om Dyrevelferd §26 står det; Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr: a) er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet, b) ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig, c) ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger. Femundløpet AS må sørge for å ha et system som sikrer at hunder som ikke bør fortsette blir tatt ut, dersom dyreeier ikke tar denne avgjørelsen.

Femundløpet mottok i Mattilsynets tilsynsrapport (klikkbar lenke) ellers positive tilbakemeldinger angående prosesser, rutiner og beredskap knyttet til arrangørens veterinærtjeneste. Dette betyr at arrangøren har et velfungerende apparat som legger til rette for god dyrevelferd.

I tillegg har årets Femundløp fått svært god og bred dekning på TV2.

Sluttkommentar
NHF ønsker å holde fokus på at arrangørene av våre terminfestede løp holder et høyt profesjonelt nivå, der det er få eller ingen negative saker om dyrevelferd.  Særlig langdistanse får god mediadekning og det gir positivt bidrag til sportens omdømme. Dette betyr ikke at det ikke er forbedringspotensiale, og NHF jobber stadig for forbedring av regelverket, for å ha dialog med Mattilsynet og for at vi selv skal kunne påvirke og forbedre utviklingen av sporten vår. Vinterens langdistanseløp har avdekket noen utfordringer som vi vil følge opp. Vi håper å se et stort engasjement på førstkommende forbundsting i juni, samt i sentrale ledd i NHF og ute i klubbene våre, og at alle forbundets medlemmer kan støtte opp om sportens videre utvikling.

Vedlegg:
Jurydom (klikkbar lenke)
Interndokument (jurydom med frifinnelse, klikkbar lenke)

Vedlegg: