NHF styre informerer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Des 2019

Det informeres om alle medlemmer av Etikk og Samfunnskomiteen har trukket seg.

Styret har tatt dette til etterretning.

Det er beklagelig at en komite som skal jobbe med etikk og samfunnsspørsmål på vegne av hundekjørernorge, i sitt møtereferat har snakket så ettertrykkelig ned sin egen organisasjon.  Det er også beklagelig at referatet legges ut på sosiale medier med den ordlyden referatet har.

Det er spesielt at en komite som har som hovedtema «etikk», finner det formålstjenlig for NHF, den organisasjonen de representerer, å formulere en så krass mistillit til egen organisasjon på sosiale medier.  Det er kun egnet til å skape mistillit og splid i miljøet.

ESK kritiserer styrets behandling av ESK.  Videre kritiseres at tinget har vedtatt en for liten budsjettpost til ESK.  Dette settes opp mot et beløp som benyttes administrativt. (Vi finner ikke igjen tallet i budsjettet) En riktigere sammenligning må være hvordan budsjettpostene for de ulike komiteene er fordelt.  Videre må en ta i betraktning at de totale budsjettposter som gjelder hund i vårt nåværende budsjett, beløper seg til i underkant av kr 160 000, -, hvorav kr 60 000,- skal gå til veterinærkostnader og kr 60 000,- til antidopingarbeid.  Resten skal fordeles på alt arbeid som har med «hund» å gjøre.   Spørsmål knyttet til nasjonalparker går inn under posten anlegg.

For administreringen av organisasjonen NHF står det i strategiplanen som er vedtatt på tinget, at vi skal jobbe for å styrke administrasjonen blant annet fordi dette vil komme klubbene og medlemmene til gode.  Inkludert i det administrative arbeidet ligger også kostnader til organisering av samlinger, Roockiekurs mv.

Etikk handler om verdier.

NHF s tingvedtatte verdier er engasjement, fellesskap, lojalitet og hundevelferd.  Vår visjon er samspill og glede.

Når man påtar seg et tillitsverv, enten det er å sitte i styre, komite eller utvalg i NHF så krever det at man har en viss organisasjonsforståelse og at man følger de organisatoriske prinsipper som gjelder.

Det står i vår lov §22 nr. 6 at bla ESK har Forbundsstyret som sitt overordnede ledd.

Det følger av vår lovs §20 c) at forbundsstyret skal påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd og sørge for at særforbundet har tilfredsstillende organisering av regnskap og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

Mandater til den enkelte komite eller det enkelte utvalg kan ikke overstyre våre lover.

NHF har en rutine på at alle komiteer og utvalg skal lage et eget budsjett som ligger innenfor de tingvedtatte budsjettrammer.  Budsjettet skal gjenspeile aktivitet som er forankret i årlige handlingsplaner som komiteer og utvalg utarbeider iht NHF s tingvedtatte strategiplan og styrets handlingsplan.

Det er beklagelig at ESK ikke har utarbeidet handlingsplan eller budsjett for foregående og inneværende periode.  ESK har søkt styret om utvidet budsjett, fordi de mener at tinget vedtok for lavt budsjett for deres arbeid.  Saken er behandlet av styret, som ikke fant det forsvarlig å bevilge mer penger til ESK på tidspunkt for søknaden, da ESK ikke hadde en forsvarlig nok plan for hvordan pengene skulle benyttes. Pr dato står budsjettposten på kr 20 000,- ubenyttet.   Budsjettposten på kr 80 000,- for 2018 stod også ubenyttet.

Styret vil understreke at ESK er en svært viktig komite for NHF. Dersom det foreligger godt planarbeid med realistiske og strategiske mål, så vil det være naturlig å ta opp ekstra bevilgning når budsjettene skal revideres på tinget.  

For hundekjørernorge er det vesentlig å ha en overordnet plan for hva som er vårt offisielle standpunkt i viktige saker knyttet til utøvelsen av vår sport.  Det gjelder bla i forhold til Nasjonalparker, det gjelder i forhold Mattilsynet, det gjelder i forhold til Hundeloven.

Hundeloven er nå muligvis under revisjon i forbindelse med at Landbruks- og Matdepartementet har overtatt ansvar for loven fra Justisdepartementet. Det ligger muligvis i kortene her at man bl a ønsker strammere regler for registrering av hunder.

Dette er emner som styret trenger bidrag til fra fagutvalg og resurspersoner i vårt miljø, og som er temaer ESK skal/skulle jobbe med.  Det er store og tunge og viktige temaer, som krever gjennomarbeiding.  For alle høringsuttalelser gjelder at disse går gjennom styret, men utarbeidelsen av høringen kan skje ved hjelp av komiteer og utvalg med spesialkompetanse.

Styret synes det er beklagelig at ESK har valgt å trekke seg uten å ha laget budsjett og handlingsplan.

Styret ser det lite hensiktsmessig at denne saken diskuteres på sosiale medier.  Dersom noen har konkrete spørsmål, kan de rettes til AU.