Fluorforbud fra starten av sesongen 2023/2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2023

IFSS har vedtatt at det fra sesongen 2023/2024 forbys fluorprodukter som brukes i skipreparering, preparering av sledebelegg og støpt inn i sledebelegg, på grunn av helserisikoen og skadene dette påfører dyr og mennesker. NHF følger IFSS sitt påbud og fluorprodukter er dermed også forbudt i Norge fra og med denne sesongen. 

Les mer om hvordan du kan rense skiutstyret her:

En fluorfri virksomhet (skiforbundet.no)

Men fluorforbudet påvirker også utøvere av slede sprint-, mellomdistanse og langdistanse. For i tillegg til preparering av belegg, er det også i enkelte sledebelegg er det støpt inn fluor. 

NHF har vært i kontakt med en norsk leverandør på sledebelegg for å belyse bruken av fluor i hundekjøring og fikk følgende svar: 

Det er ihvertfall to produsenter som leverer sledebelegg med innblandet fluor. Jeg selv har valgt å ta et standpunkt i forhold til dette med bruk av fluor, og at vi med viten og vilje har valgt å fortsette å utsette naturen vår for dette selv om skadeomfanget ved bruken har vært kjent i flere år. Resultatet av dette er at vi har valgt å utelate fluor fra årets produksjon av belegg. Bare på årets bestilling av belegg gjelder dette nærmere 300 par med belegg som tidligere ville ha inneholdt fluor.

Hundekjørere skraper beleggene sine med en stålsikkel for å forbedre gliden. Når de gjør dette skraper de av deler av plastbelegget for å få frem ny frisk såle. Dette gjøres i all hovedsak på sporet, i hundegården, i startområdet eller andre steder utendørs. Det belegget som skrapes av blir nok i all hovedsak liggende igjen i naturen da det er vanskelig å samle opp og kildesortere, og dette avskrapet inneholder fluor. Kjører de over en stein og det blir en rille i belegget, ligger det en konsentrert mengde belegg igjen i sporet på akkurat dette punktet. Inneholder belegget fluor, ligger det fluor igjen i sporet.

Vi oppfordrer alle våre utøvere til å ta hensyn til naturen vår og dyra som lever der, og avvikle all bruk av smøring av sledebelegg og ski med voks som inneholder fluor.  

Så raskt vi har utstyr for testing av utstyr vil det ble iverksatt testing av utstyr. 

Foto: Ivar Johan Sørli
Norges Cup Nordisk stil 2024 

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2023

Senior:

12. januar: Innherred sprint snøre 1-spann ca 7 km

14. januar: Innherred distanse snøre 2-spann ca 18 km

27. januar: Nittedalsløpet pulk 1-spann

28. januar: Nittedalsløpet snøre 1-spann

17. februar: NM del 1 combined 1-spann 15 km

24. februar: Grenland / Bærum pulk 1-spann 25 km

16-17. mars: Sepallaløpet 1-spann

Junior:

12. januar: Innherred sprint snøre 1-spann ca 7 km

14. januar: Innherred distanse snøre 2-spann ca 18 km

27. januar: Nittedalsløpet pulk 1-spann

28.januar: Nittedalsløpet snøre 1-spann

17. februar: NM del 1 combined 1-spann 10 km

24. februar: Grenland / Bærum pulk 1-spann 15 km

16-17. mars: Mini Seppala 1-spann


Norges Cup Nordisk stil har 7 løp, 6 som teller.
Rookiekurs for veterinærer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Des 2023

Veterinærer er en påkrevd og viktig ressurs på hundeløp. Rekruttering av Stevneveterinærer og løpsveterinærer er derfor en stor og viktig oppgave som utføres av Racevets. Ikke alle veterinærer har imidlertid spisskompetanse på vurdering av BCS, sykdommer og skader knyttet til hunder og langdistanse sledehundløp.  For å øke kompetansen blant veterinærer og sikre mest mulig lik vurdering av hunder under løpene, gjennomføres det derfor opplæringstiltak for de veterinærene som er med på sledeløp for første gang.

Norges Hundekjørerforbund arrangerte i fjor et Rookiekurs for veterinærer før Femundløpet og det deltok 7 personer. tilbakemeldingene fra deltakerne og arrangøren var positive og veterinærene fortalte at kurset hadde bidratt til at de blant annet ble tryggere på egne faglige vurderinger under løpet. Det ble også lettere å samarbeide med TD og rennleder med litt organisasjonskunnskap. Det er derfor satt opp Rookie-kurs for veterinærer også i 2024. Kursdagene er lagt dagen før Femundløpet 2024 og Finnmarksløpet 2024. Foredragsholderne er de samme som har laget kursets innhold og holdt kurset i fjor. 

Tidspunkt: 

- Tirsdag 06.02.24 på Røros

- Onsdag 06.03.24 i Alta

Det er gratis å delta på kursene for de som skal være løpsveterinærer i 2024.

Målgruppe

Målgruppen er veterinærer og veterinærstudenter som går siste år på studiet. Rookie-kurset er for de som planlegger å være med som løpsveterinærer for første gang i Norge. Kursene holdes på engelsk.

Lenke til påmelding vil bli lagt ut hos Norges Hundekjørerforbund.

Læringsmål – målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltagerne være forberedt for rollen som løpsveterinær på hundeløp i Norge, der hovedoppgaven er å bidra til god dyrevelferd. Man vil også ha fått tilført kunnskap om de mest vanlige hundehelseproblemstillinger som opptrer på løp. Innføring i gjeldende lovverk står også på dagsorden. Langdistanseløp er hovedfokus.

Det vil også bli praktiske øvelser knyttet til utførelse av jobben som løpsveterinær. Det gjør det tryggere å jobbe på sjekkpunkt og lettere å stole på egne avgjørelser i en hektisk konkurransesituasjon.

Kursholdere

- Kitty Marie Killi Jevne, veterinær og dyrekiropraktor. Kitty er en erfaren stevneveterinær fra alle de lange løpene i Norge og en del av nettverket RaceVets. Kitty er medlem av Norges Hundekjørerforbunds Etikk- og samfunnskomité (ESK), har selv 10 huskier og er ofte ute med spannet sitt.

- Geir Wiik, kiropraktor og dyrekiropraktor. Geir har lang erfaring som langdistanse hundekjører og har kjørt både Femundløpet, Finnmarksløpet og Pasvik Trail. Geir har holdt mange kurs og forelesninger om hundekjøring, skadeforebygging og kenneldrift. Han har tidligere vært TD (dommer) i hundekjøring og er godkjent Dyrevelferdskontrollør (DVK) i NHF. Foto: Kitty Marie Killy Jevne

Er du veterinær og har lyst til å bidra på våre sledehundløp kan du ta kontakt med ansvarlig for rekruttering i Racevets, Celine Laforet på e-post: celine.kaae@gmail.com


Foto: Marte Stenland Jørgensen
RaceVets – organiseres under NHF

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Des 2023

Foto alle bilder: Marte Stenland Jørgensen under Finnmarksløpet 2023

Nettsak NHF 18.12.2023

Det har over tid vært dialog mellom NHF og RaceVets ved Arild Jøssund og Kjerstin Iversen, med tanke på hvordan NHF kan støtte opp om og bidra i deres arbeid, samtidig som RaceVets opprettholder sin integritet og selvstendighet.

NHF har administrative ressurser som vil være viktige for at nettverket RaceVets skal kunne drive videre sin faglige virksomhet som veterinærer på løp. Løp og arrangører trenger veterinærene, RaceVets trenger administrativ bistand. En tettere kobling vil også gjøre det enklere for arrangører å rekruttere veterinærer til sine løp.

Racevets fortsetter sitt arbeid som tidligere med å rekruttere og fordele veterinærer på de store løpene, men jobber nå med å flytte sin hjemmeside over til NHF sin side, slik at de får en egen fane eller "knapp" hvor de kan legge ut ønsket informasjon, lister over veterinærer med erfaring som stevneveterinærer og relevant fagmateriale. 

Etikk- og samfunnskomiteen (ESK) i NHF skal arbeide videre, som før.

På bakgrunn av dialogen som har pågått over tid,  vedtok NHF sitt styre torsdag 14.12.23 følgende mandat for Racevets/NHFs stevneveterinærkomité.

Mandat 

Racevets er en uavhengig komité under NHF. Med uavhengig menes at det er gjeldende lovverk og veterinærfaglige vurderinger som styrer komiteens faglige beslutninger. Deltakere har ikke verv i andre komitéer eller er ansatt i NHF. Komiteen rapporterer til forbundsstyret. Komiteen kan samarbeide med administrasjonen og tillitsvalgte etter behov. Komiteen tildeles egne midler som komiteen selv disponerer til prioriterte oppgaver. 

 

Racevets skal inviteres til styremøter når NHF behandler saker som angår veterinærfaglige spørsmål knyttet til sledehundløp. 

 

Komiteens leder har deltaker- og talerett på Fagmøter og Hundekjørertinget. Er Racevets leder forhindret fra å delta, kan et annet medlem av komiteen utpekes til å representere.

 

Racevets konstitueres av styret for en periode av 4 år (for sammensetning se NHFs lov §22.4).

 

Sammensetning: 

Gruppa består av 2-4 stevneveterinærer og deltakerne utnevnes for 4 år. 

 

Formål:

Jobbe for å fremme og opprettholde god dyrevelferd innen hundeløp.

 

Hovedoppgaver: 

 • Etablere en stabil kompetansegruppe av løpsveterinærer som vil være en naturlig samarbeidspartner for løpsarrangører, utøvere av sporten, forskningsmiljø, forvaltning og andre veterinærmedisinske sledehundorganisasjoner.
 • Jobbe for intern kompetanseheving blant løpsveterinærer innen sportsmedisin.
 • Være styrets rådgivere innen saker som angår veterinærmedisin på hundeløp.  
 • Jobbe for å fremme veterinærers interesse i løpssammenheng.
 • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for løpsveterinærer.
 • Søke å fremme gode samarbeidsforhold mellom NHF, løpsveterinærer og hundekjørere, samt løpsarrangører. 
 • Formidle og samle ny kunnskap og informasjon via egnete forum til utøvere av sporten.
 • Formidling av veterinærmedisinsk kompetanse med relevans for hundesport.
 • Ved tildeling av midler, har komiteen et budsjettansvar 
 • Under løp vil veterinærenes hovedoppgave være å jobbe med forebyggende helsearbeid, skape en kompetanseplattform og dialog mellom veterinær og utøver og helt konkret, behandling av kritisk syke hunder.NHF viderefører tiltaket Gratis deltakelse for barn og unge på løp i 2024 også

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2023

Styret i Norges Hundekjørerforbund vedtok på styremøte 23.11.23 å videreføre tiltaket «Gratis deltagelse for barn og unge» Som det fremgår beskrivelsen av ordningen vil det ikke være gratis for juniorer å delta i langdistanseløp, men startkontingenten blir kraftig redusert.

Prøveprosjektet fra Norges Hundekjørerforbund har vært virksomt fra 01.01.2023 og ut sesongen 2023.

Saksfremlegg og vedtaket forbundet fattet 23.11.23 lyder slik:

«Alle løp for barn og ungdom opp til 19 for nordisk og barmark og 18 år for slede, bortsett fra NM og langdistanse, skal ha gratis påmelding. Klubbene får tilskudd på kr. 350 pr deltakende på ordinære løp, og kr. 150 på lavterskelløp. For langdistanseløp gis det et tilskudd på kr. 1000 pr deltakende junior. Tilskuddet skal gå til fradrag på startavgiften til juniorene. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet.

Resultatet av innføringen har hittil hatt en kostnad på kr 80000, og det forventes at det kommer inn noen flere rapporter fra løp de siste månedene, slik at kostnaden for 2023 vil bli på rundt kr 100.000.

Det er vanskelig for administrasjonen å vite om tiltaket har gjort at flere barn har deltatt på løp, da vi ikke har tall på antall barn som har deltatt på løp i 2022, men vi vet at hittil i 2023 har 245 barn deltatt på løp hvor klubbene har søkt om støtte. Vi mener tiltaket bør videreføres for 2024, da det er i tråd med idrettens storsatsing «økonomi som barriere». Administrasjonen har mottatt flere henvendelser fra klubber som setter stor pris på tiltaket, og som mener dette har en positiv effekt for rekrutteringen, og det å holde på utøvere til de blir seniorer.

Vedtak:

Tiltaket videreføres for 2024, og evalueres i mai, slik at den evalueres før ny sesong igangsettes.»

Bakgrunn

Det er viktig å minne om bakgrunnen for at NHF innførte dette tiltaket forrige sesong.

Den økonomiske belastningen på familieøkonomien har hatt blitt stor i forbindelse med

Økte renter, høye energipriser og økt prisnivå på alle typer varer har ført til ekstra belastninger på norske husholdninger og familier. Dette er et faktum som erfaringsmessig lett går ut over deltagelse i idrett. Gjennom dette tiltaket ønsker NHF å gjøre den økonomiske barrieren mindre og dermed gjøre det mulig for flere barn og unge å delta på løp.

Vi vet av erfaring at dette har vært et godt bidrag til juniorer som kjører langdistanse. Det er et økonomisk bidrag, men ikke bare det; det er også et anerkjennelse av hvor viktige juniorene er for utvikling og sportens framtid.
Opplegg for trenerkurs og treneroppfølging for 2024 er nå klart!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2023

Oversikt over kurs og samlinger for trenere 2024 er nå klart! Vi setter enorm pris på trenerne våre, og ønsker motiverte og faglig dyktige trenere. Derfor prioriterer vi en god trenerutdanning, og tett oppfølging av trenerne. Det skal være givende å være trener! 

 • For 2024 vil oppfølgingen av trenerne forsterkes - ved at vi får inn en ny person i treneroppfølgingsteamet! 
 • Det vil avholdes trenersamling, trener 2 kurs og minimum et trener 1 kurs. Disse ligger nå ute i aktivitetskalenderen. https://www.sleddog.no/next/p/74113/kurs-og-aktiviteter-20232024
 • Det blir avholdt 4 - 6 trenermøter via teams gjennom året, for oppfølging av trenerne.
 • Det er fortsatt rom for å arrangere trener 1 kurs lokalt. Følg med i aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon. Klubber som har interesse av trener 1 kurs i sitt område, kan ta kontakt med Monika Hallan på monika.hallan@sleddog.no

Vi ser fram til et spennende år på trenerfronten, og ser med glede på økende aktivitet og medlemstall! 

Hilsen Monika, trenerutvikling 
Film fra VM hundekjøring barmark i Spania!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2023

Her kan du se film fra VM i Spania! 

Film fra VM

Siste frist for bestilling av microchip og lisenser tirsdag 19. desember

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2023

Siste frist for bestilling av microchip og lisenser tirsdag 19. desember 

Kontoret holder stengt fra 20. desember til 2. januar. 

Vi ønsker alle en god jul! 

Hilsen oss på forbundskontoret :) 
Arrangørmøte Nordisk Stil

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Des 2023

TKN og administrasjonen inviterer alle arrangørklubber til et informasjonsmøte, der vi kan legge felles føringer for vinterens løp innen nordisk stil. Målet med møtet er at vi skal skape løp som bidrar til at nordisk stil blir en attraktiv idrett for aktive hundeeiere og slik at toppidrettsutøverne våre blir tilbudt løp av høy sportslig kvalitet.


 • TKN og ADM vil presentere forslag til ny klasseinndeling for nybegynnere og mosjonister. Klasseinndelingen vil være et viktig ledd i utviklingen av idretten, og utøvernes mulighet for utvikling innen idretten. Målet er at alle arrangørene skal bruke samme oppsett, slik at det blir forutsigbart og ryddig.
 • Vi vil snakke om viktige faktorer for å lykkes med arrangement.Vi håper det vil stille representanter fra alle klubber som skal, eller lurer på om de skal, arrangere løp i Nordisk stil.


Vel møtt!


Møtet krever ingen påmelding.


Klikk her for å bli med i møtet


Mer informasjon finner du i aktivitetskalenderen: https://www.sleddog.no/next/p/74113/kurs-og-aktiviteter-20232024