RaceVets – organiseres under NHF

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Des 2023

Foto alle bilder: Marte Stenland Jørgensen under Finnmarksløpet 2023

Nettsak NHF 18.12.2023

Det har over tid vært dialog mellom NHF og RaceVets ved Arild Jøssund og Kjerstin Iversen, med tanke på hvordan NHF kan støtte opp om og bidra i deres arbeid, samtidig som RaceVets opprettholder sin integritet og selvstendighet.

NHF har administrative ressurser som vil være viktige for at nettverket RaceVets skal kunne drive videre sin faglige virksomhet som veterinærer på løp. Løp og arrangører trenger veterinærene, RaceVets trenger administrativ bistand. En tettere kobling vil også gjøre det enklere for arrangører å rekruttere veterinærer til sine løp.

Racevets fortsetter sitt arbeid som tidligere med å rekruttere og fordele veterinærer på de store løpene, men jobber nå med å flytte sin hjemmeside over til NHF sin side, slik at de får en egen fane eller "knapp" hvor de kan legge ut ønsket informasjon, lister over veterinærer med erfaring som stevneveterinærer og relevant fagmateriale. 

Etikk- og samfunnskomiteen (ESK) i NHF skal arbeide videre, som før.

På bakgrunn av dialogen som har pågått over tid,  vedtok NHF sitt styre torsdag 14.12.23 følgende mandat for Racevets/NHFs stevneveterinærkomité.

Mandat 

Racevets er en uavhengig komité under NHF. Med uavhengig menes at det er gjeldende lovverk og veterinærfaglige vurderinger som styrer komiteens faglige beslutninger. Deltakere har ikke verv i andre komitéer eller er ansatt i NHF. Komiteen rapporterer til forbundsstyret. Komiteen kan samarbeide med administrasjonen og tillitsvalgte etter behov. Komiteen tildeles egne midler som komiteen selv disponerer til prioriterte oppgaver. 

 

Racevets skal inviteres til styremøter når NHF behandler saker som angår veterinærfaglige spørsmål knyttet til sledehundløp. 

 

Komiteens leder har deltaker- og talerett på Fagmøter og Hundekjørertinget. Er Racevets leder forhindret fra å delta, kan et annet medlem av komiteen utpekes til å representere.

 

Racevets konstitueres av styret for en periode av 4 år (for sammensetning se NHFs lov §22.4).

 

Sammensetning: 

Gruppa består av 2-4 stevneveterinærer og deltakerne utnevnes for 4 år. 

 

Formål:

Jobbe for å fremme og opprettholde god dyrevelferd innen hundeløp.

 

Hovedoppgaver: 

  • Etablere en stabil kompetansegruppe av løpsveterinærer som vil være en naturlig samarbeidspartner for løpsarrangører, utøvere av sporten, forskningsmiljø, forvaltning og andre veterinærmedisinske sledehundorganisasjoner.
  • Jobbe for intern kompetanseheving blant løpsveterinærer innen sportsmedisin.
  • Være styrets rådgivere innen saker som angår veterinærmedisin på hundeløp.  
  • Jobbe for å fremme veterinærers interesse i løpssammenheng.
  • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for løpsveterinærer.
  • Søke å fremme gode samarbeidsforhold mellom NHF, løpsveterinærer og hundekjørere, samt løpsarrangører. 
  • Formidle og samle ny kunnskap og informasjon via egnete forum til utøvere av sporten.
  • Formidling av veterinærmedisinsk kompetanse med relevans for hundesport.
  • Ved tildeling av midler, har komiteen et budsjettansvar 
  • Under løp vil veterinærenes hovedoppgave være å jobbe med forebyggende helsearbeid, skape en kompetanseplattform og dialog mellom veterinær og utøver og helt konkret, behandling av kritisk syke hunder.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.