Viktig informasjon om regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Okt 2014

Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige, og skal følge NIF’s bestemmelser. Inkludert i bestemmelsene er også at alle idrettslag er pålagt å ha underslagsforsikring. Vi ber om at alle klubber setter seg inn i disse bestemmelsene og etterlever disse i videre arbeid.

+ 5 mill.
Idrettslag med årlig omsetning som overstiger fem millioner kroner skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven, bokføringsbestemmelsene i bokføringsloven og revisjonsbestemmelsene.
Disse lovene finnes på www.lovdata.no.

Idrettslag med omsetning som overstiger fem millioner kroner årlig skal engasjere registrert eller statsautorisert revisor og i tillegg ha kontrollkomite.

– 5 mill.
Idrettslag med årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser (RRB); http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html

NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser er minimumskrav som stilles til regnskapsføringen, bokføringen og revisjonen for små idrettslag. Idrettslag med omsetning som er under fem millioner kroner årlig skal velge to revisorer.

Idrettslag som er regnskapspliktige etter RRB må ha et regnskapsår som følger kalenderåret. Videre må regnskapene være spesifisert etter Norsk Standard Kontoplan (NS4102). NIF har utarbeidet en forenklet versjon av NS4102 til bruk for små og mellomstore idrettslag – ta kontakt på okonomi@idrettsforbundet.no for å få tilsendt denne.

Huskeliste grunnleggende bokføringsprinsipper RRB §2-2

1. organisasjonsleddet må ha et tilstrekkelig regnskapssystem. (Excel er ikke tilstrekkelig hvis du har over 300 bilag i året, må kunne ta ut rapporter pr regnskapsperiode), se også RRB §2-4

2. alle transaksjoner skal medtas i regnskapet (uansett størrelse og karakter)

3. alle transaksjoner må ha funnet sted. (Avsetninger for fremtidige kostnader er ikke tillatt)

4. alle transaksjoner må vedrøre organisasjonsleddet (kan ikke ha bilag eller fakturaer i regnskapet som er stilet til andre eller til privatpersoner)

5. alle transaksjoner skal være nøyaktige (stemme overens med beløp, dato og informasjon på bilag/kvittering)

6. regnskapet skal være oppdatert minimum ved hver rapporteringsperiode, se også RRB §§ 2-1, 2-3 og 2-4

7. alle transaksjoner skal dokumenteres ved bilag, fakturaer, kvitteringer ol og være i tråd med RRB §§ 2-6 til 2-17

8. alle transaksjoner må være mulige å følge fra årsregnskap til bilag og fra bilag til årsregnskap, alle bilag må nummereres

9. Opplysninger og regnskapsdata skal oppbevares og sikres i tråd med RRB § 2-18

Husk at dersom idrettslaget utbetaler honorarer, lønn, kjøregodtgjørelse el eller har ansatte, kan dette medføre innberetningsplikt for idrettslaget, for ytterligere informasjon om dette, se tema Skatt og Avgift i venstremenyen.

KURS:
Idrettskretsene arrangerer kurs i NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, for ytterligere informasjon vedrørende kurs vises det til www.klubbutvikling.no og Idrettskretsene.

 

Se også:

Henvendelser:
NIF ber om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål rettes følgende tjenestevei: