Tinget 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 31. Mar 2016

NHF´s forbundting blir avholdt på Scandic Gardermoen 10. – 12. juni. Invitasjon ble sendt til klubbene 01. mars.

I morgen, 01. april er fristen for å sende inn tingforslag. Alle forslagene skal settes opp i hht. veilederen som er sendt ut til alle klubbene. Forslag som kommer inn som ikke følger dette oppsettett vil ikke godkjennes.

Godkjent oppsett:
Når klubbene skal formulere et tingforslag skal det henvises til NHF´s lov og/eller konkurransereglementet hvor endringen skal skje. Hvilken paragraf som skal endres og hvordan den nye ordlyden skal være skal stå i forslaget. Hele paragrafen som det ønskes endring på skal være med i forslaget – og ny/endret tekst skal markeres.

Det skal også legges ved en begrunnelse for forslaget.

Det er også mulig å sende inn forslag til diskusjoner på fagmøtene istede for tingforslag. Diskusjonene kan være gode utgangspunkter for å danne gjennomarbeidede og gode tingforslag neste år eller være grunnlag for TKenes og forbundets videre arbeid. Her er også fristen 01. april. Pga tidsskjemaet vil innsendte tingforslag prioriteres før diskusjonene.

Godkjent oppsett:
Tema og bakgrunn/informasjon