Informasjon om terminlista

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Jun 2017

Vi minner om at alle klubber må sende inn informasjon om sine konkurranser (både barmark 2017 og snø 2017/2018) som skal terminfestes så fort som mulig slik at de blir synlige på forbundets terminliste/arrangementskalender. Vi minner også om at alle lokale lavterskelkonkurranser også kan/bør terminfestes. Se informasjon lengere ned.

Per dags dato har vi følgende frister i henhold til kvalitetssikringsrutinene:

Nordisk:
– Frist for søknad NM: 01 juli – utsettes til 01. august i 2017
– Frist for søknad Seppala: 01. juli – Bærum HK har søkt
– Frist for innmelding av vanlige  konkurranser – 30. september
– Frist for å sanksjonere W-cup – 30. september – absolutt frist!!!

Slede:
Kvalitetssikringsrutiner er ikke oppdatert, men kommer snart. Følger TKN sine frister i 2017.
Alta TK er allerede tildelt NM langdistanse, åpen klasse og juniorklasse og Femund TK er tildelt NM langdistanse 8-spann (styremøte 03 16/17) i 2018.
Frist for å søke om NM sprint og NM mellomdistanse er da 01. august.

Barmark:
Kvalitetssikringsrutiner er ikke oppdatert, men kommer snart. NM 2017 er tildelt Trysil HK, andre konkurranser må meldes inn fortløpende.

Terminfesting:
Når en konkurranse er synlig på terminlista/aktivitetskalenderen på www.sleddog.no skal konkurransen avholdes ihht NHF’s konkurransereglementet som er bestemt av klubbenes representanter på fagmøter og forbundsting. Dette reglementet er til for å sikre like konkurransevilkår, god hundevelferd og forutsigbarhet for arrangøren og utøveren. Alle konkurranser som er terminfestet vil få tildelt en teknisk delegert (TD) som skal bistå arrangøren i planlegging og gjennomføringen av konkurransen. TD’en skal påse at arrangøren og utøverne følger de fastsatte konkurransereglene, både NHF’s regelverk og dets enkelte løps tilleggsregler. Arrangøren må bekoste TD’ens utgifter til reise og overnatting (med mindre det er et NM eller Seppala – da dekkes kostnadene av NHF). Alle deltakerne i en terminfestet konkurranse må løse hundekjørerlisens – enten sesonglisens (01. mai – 30. april) eller engangslisens. Denne lisensen innehar en ulykkesforsikring slik at dere som arrangør ikke blir holdt ansvarlige dersom det skulle skje en ulykke.

Vi jobber med en differensiering/gradering av vanlige konkurranser vs. lavterskel og hva slags krav som er gjeldende, men frem til dette er klart er det viktig å påpeke at uansett om konkurransen er terminfestet eller ei, så har arrangøren et ansvar for ansvarlig gjennomføring. Det er synd for sporten som helhet når flere arrangører (klubber tilsluttet NHF) velger å ikke terminfeste for å slippe enkelte regler, for eksempel hjelm på barmark. Hjelm er påbudt i konkurransereglementet av sikkerhetsmessige årsaker. Dersom utøver skader seg stygt på et løp der forbundets regelverk ikke blir fulgt, kan arrangøren holdes ansvarlig for skaden. Lisensforsikringen er kun gjeldende dersom arrangøren følger regelverket. For lavterskelløp med lisensfritak (startkontigent under 100 kr), så er dette en frivillig ordning. Arrangørene kan velge å kreve inn lisens i noen/alle klasser, deltaker kan også velge å betale lisens hvis det er ønskelig.

Hvorfor terminfeste?
Regelverk:
– Ved terminfesting må løpet følge regelverket som er vedtatt på NHF’s forbundsting av våre medlemsklubber.
– Utøverne vet hva de er med på og hva de skal forholde seg til.
– Utøverne har lisens som fritar arrangøren for ansvar ved skade. Obs, lisensfritak (frivillig) på lavterskelarrangementer med startkontigent under 100 kr – arrangøren kan kreve inn lisens om ønskelig.
– Hundevelferden ivaretas og Mattilsynet vet hva slags regelverk som benyttes.
– En Teknisk Delegert (utdannet via NHF) vil være tilstede for å påse at alle følger regelverket.
– En Teknisk Delegert (utdannet via NHF) vil bistå i planleggingsprosessen.
– Løpene kan ha egne tilleggsregler.
– Det er mye «spillerom» innenfor dagens regelverk og det er mulig å avholde mange forskjellige konkurranser som ikke nødvendigvis er oppført i reglementet.

Synlighet:
– Konkurransen blir synlig på forbundets hjemmeside, det er der «mannen i gata» sjekker hva som skjer, samt media.

Økonomi:
– Alle NM arrangører og arrangøren av Seppalaløpet får en økonomisk støtte på kr 10.000,- pr arrangement. Arrangeres det flere NM konkurranser samme sted/tid vil støtten forkortes med 50% pr ekstra arrangement. Kostnader til TD’er dekkes også av NHF.
– Veterinærtilskudd fordeles til de største løpene uavhengig av NM status – ny fordelingsnøkkel skal utarbeides.

Hvorfor har vi frister?
Det er viktig for å skape forutsigbarhet hos utøverne og dere som arrangører. Når det gjelder datoer for konkurranser er det førstemann til mølla. Fristene er også viktige for at TD-komiteen skal kunne planlegge og fordele TD’er på de kommende konkurransene.

Hva skjer hvis man ikke søker/melder inn konkurranser innenfor fristene?
Per dags dato har vi ingen sanksjoner, men vi håper at alle arrangører ønsker å bidra til å skape den forutsigbarhet som sårt etterspørres fra flere utøvere. Hvis alt hadde vært klart innen de gitte tidsfrister ville mye frustrasjon fra utøvere vært unngått. Det kan også bli et problem med å skaffe TD’er til løp som meldes inn etter fristene.

Hvordan melde inn en konkurranse:
Send e-post til lotte@sleddog.no/sled-dog@nif.idrett.no med følgende informasjon:

Arrangør
Løpets navn
Klasser/øvelser
Sted og dato (til/fra)
Kommune (hovedkommune) for gjennomføring