Informasjon om dopingkontroll av hund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Okt 2017

I kjølevannet av dopingsaken i Iditarod har mange henvendt seg til NHF og lurt på hvordan dopingkontroller gjøres her i Norge og hva slags system  og regelverk vi er underlagt. Her har vi prøvd å få med de viktigste momentene som alle utøvere, klubber, støttepersonell, handlere og arrangører bør ha kunnskap om. Vi anbefaler også på det sterkeste at alle gjennomfører e-læringskurset “Ren Utøver” via Antidoping Norge. Dette er et krav for alle landslagsutøvere og alle som skal delta i EM og VM. Følg denne linken: http://www.renutover.no/

Dopingkontroll av hund

Regelverk
Norges Hundekjørerforbund (NHF) er et særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF). NHF er den høyeste faglige myndigheten for sporten hundekjøring i Norge. I NHF har vi nulltoleranse for doping av både utøvere og hund, og er i prosessen med å bli et sertifisert Rent Særforbund. Et organisasjonsledd under NIF kan ikke ha egne dopingbestemmelser og dette er regulert i kapittel 12 i NIF’s lov (klikkbar lenke). NHF er underlagt NIF sine, samt International Federation of Sleddog Sports’ (IFSS) bestemmelser om doping. NHF er knyttet til World Antidoping Agency (WADA) både gjennom NIF og IFSS.  Idrettstyret har i motsetning til hestsporten ikke gitt særskilte regler for doping i trekkhundsporten. NHF følger derfor IFSS’ WADA-godkjente antidopingregler.

NHF er opptatt av god velferd for trekkhundene, og har selvsagt også stort fokus på Dyrvelferdsloven:

 Dyrevelferdsloven, § 26.Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser

Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:    b ) Ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig, 

International Federation of Sleddog Sports (IFSS) er som internasjonalt særforbund tilknyttet World Anti-Doping Agency (WADA) gjennom medlemskapet i GAISF – Global Association of International Sports Federations (tidligere SportAccord) som igjen er en del av The Olympic Movement. IFSS har anerkjent WADAs regelverk som kalles The WADA Code og implementert dette i sitt antidopingregelverk.  The WADA Code (WADC) er et helhetelig regelverk som gir rammen for hvordan antidopingarbeid skal bedrives verden over. WADC inneholder fem internasjonale standarder som gir føring på hvordan dopinglisten, kontrollvirksomheten, analysen og medisinsk fritak for utøver skal utføres og personvernet ivaretas.

Fra The WADA Code:

ARTICLE 16: DOPING CONTROL FOR ANIMALS COMPETING IN SPORT

16.1 In any sport that includes animals in Competition, the International Federation for that sport shall establish and implement anti-doping rules for the animals included in that sport. The anti-doping rules shall include a list of Prohibited Substances, appropriate Testing procedures and a list of approved laboratories for Sample analysis.

16.2 With respect to determining anti-doping rule violations, results management, fair hearings, Consequences, and appeals for animals involved in sport, the International Federation for that sport shall establish and implement rules that are generally consistent with Articles 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 and 17 of the Code.

IFSS antidopingregler er i tråd med- og godkjent av WADA.

Forbudslisten – the Prohibited List
IFSS har til enhver tid liggende ute en liste over forbudte stoffer og metoder for hund, List of Prohibited Substances and Prohibited Methods For Dogs. Listen blir oppdatert 1.januar hvert år.  Listen utarbeides av IFSS Anti-Doping Commitee i samarbeid med International Sled Dog Veterinary Medical Association(ISDVMA) Presidenten i ISDVMA er medlem av IFSS Anti-Doping Committée.

Controlled Medications
I utgangspunktet er det forbudt å delta i konkurranser med hund som er medisinert, men det finnes et fåtall preparater som kan godkjennes. F.eks kan “magesårmedisin” til hund benyttes hvis man har fått tillatelse fra veterinær. For å få godkjent dette skal man benytte søknadskjemaene som heter Veterinary Medication Form 1 og 2. Sistnevnte er for søknad om benyttelse av hund som behandles for hypotyreose og dette skjema kan kun godkjennes av IFSS. Begge skjemaene er tilgjengelig til enhver tid på både NHF og IFSS hjemmeside.  Skjema skal godkjennes av behandlende veterinær og medbringes til løpsveterinær. Løpsveterinær har myndighet til å nekte hunder å starte uavhengig av behandlende veterinærs godkjenning.

Regelbrudd
Vær oppmerksom på at det finnes flere definerte regelbrudd enn funn av forbudt substans i hundens urin og/eller blod. F.eks er bruk av – eller forsøk på bruk av forbudte substanser eller metoder også et regelbrudd. Det er heller ikke lov å unndra seg- eller nekte å underkaste seg dopingkontroll. En nektelse vil bli vurdert på samme måte som en positiv prøve. Det er viktig å notere seg at det å starte løp uten formell godkjenning av bruk av såkalte Controlled Substances også er et regelbrudd.

Testprosedyre
En dopingkontroll er alltid uanmeldt. Det testes hunder på alle typer løp, ikke bare mesterskap. Urinprøver er mest vanlig. IFSS har egne dopingkontrollører i flere land som er utdannet og godkjent av IFSS som kan foreta urinprøver. I Norge har vi nå fire Doping Control Officers som også tar oppdrag for NHF.  Blodprøver kan kun foretas av veterinær.

Utvelgelse av hund kan foregå på forskjellige måter: –  Tilfeldig trekning eller målrettet testing  I nesten alle tilfeller er utvelgelsen ved trekning. Dopingkontrolløren får beskjed om hvilken passering over målstreken som skal testes, og hvilken hund i spannet.  Utøver blir tatt til side umiddelbart etter målgang, hunden identifisert ved scanning og utøver informeres om sine rettigheter og plikter både muntlig og skriftlig. Dopingkontrolløren slipper ikke hunden av syne før alle formaliteter er på plass. Deretter er det utøvers ansvar å passe på hunden frem til prøven skal avlegges.

Etter innkallelsen skjer følgende prosedyre: Man avtaler tid med dopingkontrolløren og møter på dopingkontroll-kontoret presis sammen med sin ledsager, uten hund.  Hunden skal være innelåst i bil. Har man hundekasse som ikke kan låses, må utøver ha en person som står og passer på at ingen uvedkommende kommer til hunden. Utøver skal foreta hele prosedyren selv. På kontoret velger utøveren et par hansker og et urinbeger, og så går man sammen til bilen hvor utøver tar på seg hanskene, og er klar med urinbegeret når handler/ledsager tar ut hunden. Hunden skal urinere minst 50 ml.  Når prøven er avlagt, scannes hunden igjen for å sjekke at det er riktig hund som har avlagt prøven, og man går tilbake til kontoret hvor utøver velger seg en boks inneholdende A-og B prøve flaskene. Utøver håndterer urinprøven og fordelingen på flaskene selv. Hverken

Det er utøver som selv samler urin fra sin hund under tilsyn av dopingkontrollør.

dopingkontrolløren eller andre får røre utstyret. Det er ikke mulig å åpne A-og B prøvene når de er skrudd igjen. Kun laboratorie kan gjøre det med spesielt utstyr.  Utøver og dennes ledsager får se alt som skrives på skjema, har rett til å kommentere, stille spørsmål og kontrollere at informasjon som går til laboratoriet er anonym.  Det er kun leder av komitéen som har beordret prøvene som har koblingen mellom prøvenummer og utøvers navn.  Alt DCP – Doping Control Personnel, har taushetsplikt.  Det er også kun dopingkontrolløren(e) som har tilgang til kontoret som låses hvis man må forlate det.

Forsendelse, analyse og prøvesvar
Prøvene fraktes i forseglet transportbag til godkjent laboratorie. Prøvene følges av en såkalt Chain of Costody-skjema hvor den som har hånd om prøvene hele veien må bekrefte hvor prøven befinner seg.  I Norge har vi ikke noe laboratorie som kan analysere hundeprøver slik at alle norske prøver sendes til SVA-LAB(“Travlab”) i Sverige.

Det tar ca 3 uker før prøvesvaret foreligger. Da underrettes utøver om svaret via mail hvis prøven er negativ.  Er prøven positiv, varsles man via mail og rekommandert brev.  Ved positiv prøve nedsettes et høringspanel som undersøker saken og samler dokumentasjon før saken eventuelt blir overført til påtalenemnden i Antidoping Norge. Sanksjoner man kan få hvis man blir dømt varierer fra advarsel til utestengelse for livet. Det skjer også at saker blir henlagt, til tross for at prøven har vært positiv. Ingen dopingsak er lik og hver sak vurderes deretter.   Det er kun ved dom at navnet til utøver blir offentligjort.

Dopingreglenes intensjon – hvorfor er det så strengt?
Antidopingregler for dyr benyttet i sport er strengere enn for mennesker. Grunnen er at dyr ikke velger selv å delta i sport. Det er utøvers plikt å ivareta hundens velferd til enhver tid, og trekkhundsporten er for friske hunder.  Hvis hunden behøver medisin eller behandling er det av en grunn. Man er pliktig til å behandle syk hund og det skal man selvsagt også gjøre med en konkurransehund. Men da regnes hunden for sykemeldt og skal med svært få unntak ikke delta i konkurranser.

Du som utøver må ha kontroll på sykejournalen til hunden din, når den eventuelt har blitt behandlet og med hva. På dopingkontroll blir du bedt om å oppgi hva din hund har inntatt av medisiner de siste 6 måneder.  Du er som utøver pliktig til å kjenne til gjeldende antidopingbestemmelser, både for deg selv og din hund. Husk å alltid gjøre veterinær oppmerksom på at du har en konkurransehund. Veterinær vil uten problemer forstå fagspråket i både The Prohibited list og Controlled Medication list.