Gyldige lisenser for sesongen 2023/2024 (kun årslisens)

Se hvem som har gyldig lisens for sesongen 2023/24 på denne listen.

NHFs arrangementsregler krever at alle deltakere, norske og utenlandske, skal ha gyldig startlisens i terminfestede løp fra den dagen de fyller 13 år.

Dette gjelder også på internasjonale mesterskap og World cup-løp som blir arrangert av norske klubber i Norge. 

Betalinger via bank blir oppdatert en gang i uken, slik at det er viktig å betale lisensen i god tid før løp.

IFSS Drivers ID (DID): Oversikt finner dere her (i mappen Driver ID (DID)

Priser lisenser 2023/2024:

Engangslisens 13-17 år100
Engangslisens fylte 13 år inneværende sesong100
Engangslisens over 17 år255
Årslisens kjører 13-17 år250
Årslisens kjører 13-17 år inkl DID
750
Årslisens fylte 13 år inneværende sesong
250
Årslisens kjører over 17 år
550
Årslisens kjører over 17 år inkl DID
1050
Utvidet årslisens alle aldre
1000
Utvidet årslisens inkl DID
1500

Sesonglisens

For å løse årslisens må du være medlem (ha gyldig medlemsskap*) i en klubb tilknyttet NHF. Engangslisens skal gjøres opp med aktuell løpsarrangør.

Hvordan løse lisens:
Send en e-post til forbundskontoret post@sleddog.no med:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Klubbtilhørighet
 • Dokumentasjon på at du har tatt og bestått alle modulene i Ren utøver. 


 • Du vil deretter motta e-post med betalingsinformasjon. Du kan velge å betale lisens via nettbank med oppgitt KID nummer eller betale via din profil på www.minidrett.no
  Lisensbevis hentes ut fra www.minidrett.no.

  Du vil automatisk motta ny betalingsinformasjon når ny lisensperiode begynner dersom du løste lisens sist sesong.

  * Gyldig medlemskap betyr at du har betalt medlemskontingent til klubben inneværende sesong/år. Dersom dette ikke er i orden kan du ikke løse årslisens.

Engangslisens

Dersom du ikke ønsker å kjøpe årslisens, kan man løse engangslisens. Merk deg da at du ikke er forsikret mot ulykker som kan skje på trening. For å kjøpe engangslisens holder det at du er medlem av en medlemsklubb i idrettsforbundet. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Engangslisens kan betales på selve løpet, eller du kan betale i forkant på VIPPS. Husk å skrive inn i meldingsfeltet navn (hvis du kjøper til noen andre) og fødselsdato på løper og hvilket løp innbetalingen gjelder. Uten denne meldingen anses engangslisensen for ugyldig.

VIPPSNR: 590748.

Løpssesongen går fra 1.mai- 30.april. Deltakere må kjøpe lisens fra den dato de fyller 13 år. Fra den dagen er de ikke lenger dekket av barneidrettens forsikringsordning.

Arrangement med startkontingent opp til kr 100,- har lisensfritak (forsikring inngår ikke).

Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-100 kroner. Det er også valgfritt for utøver å kjøpe engangslisens i det samme intervallet.

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

≤100              Valgfritt for arrangør/utøver*
>100               kr 100 (13-17 år)/kr 255 (over 17 år)

* Ved å ikke benytte engangslisens er utøver ikke forsikret.
Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer om dette her.

Det understrekes at alle skal ha løst NHF sin lisens (engangslisens eller helårslisens) fra og med den dagen man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.


Forsikringsvilkår

Årslisens

Menerstatning ulykke150 000
Dødsfallerstatning ulykke50 000
Tillegg for idrettslisens
Operasjon0
Tannskader15 000
Forsikringssum til ektefelle150 000
Forsikringssum til barn50 000
Fysioterapeut/kiropraktor0
Behandlingsutgifter15 000


Utvidet lisens
Menerstatning ulykke    
500 000
Dødsfallerstatning ulykke    
50 000 
Tillegg for idrettslisens    

Operasjon    
60 000
Tannskader    
50 000
Forsikringssum til ektefelle    
150 000 
Forsikringssum til barn    
150 000
Fysioterapeut/kiropraktor    
6 000
Behandlingsutgifter    
25 000

Det belastes en egenandel per skade på kr 1000.-

For arrangører

Arrangør må kontrollsjekke at alle utøvere som skal delta på løp der lisens er et krav, har betalt lisens. Vi oppdaterer lisenslisten (som ligger øverst på denne siden) hver torsdag. Dersom utøvere som skal delta på løpet ikke står på listen må de enten fremvise bekreftelse på betalt lisens ved henting av startnummer eller betale lisens til arrangøren før uthenting av startnummer. Utøver kan velge å betale en engangslisens eller en årslisens. Hvis utøveren betaler for årslisens må vedkommende være medlem i en klubb tilsluttet NHF. Det er viktig at hele skjemaet fylles ut i sekretariatet og at lisenslisten, samt betaling sendes over til NHF så fort som mulig etter gjennomført løp.
Engangslisenser skal betales på VIPPS direkte til NHF av utøver.
Vippsnummer 590748

Plakat med QR kode for betaling av engangslisenser

Vipps kan IKKE brukes til betaling av årslisenser.

Benytt følgende liste i sekretariatet: MAL på lisensliste for løpsarrangører

Lisensåret er lik sesong, og er definert fra 1. mai til 30. april.
Ulykkesforsikring er inkludert i lisensavgiften, og gjelder fra betalt dato og ut lisensåret.

Lisens for utenlandske deltakere på løp i Norge

Utenlandske deltakere skal også ha norsk lisens i når de starter i terminfestede løp i Norge.

Lisensen gjelder også for utenlandske utøvere, men det er noen spesielle forhold å være oppmerksom på. Forsikringen dekker utenlandske utøvere, men etter samme rutiner som for norske utøvere. Det vil i praksis si at all behandling skal skje i Norge. Videre vil ikke lisensen alene være god nok om utøverne har behov for akutt behandling på offentlig sykehus. Innleggelse på offentlig sykehus er jo gratis for norske statsborgere og for europeere som er omfattet av den europeiske helsekort ordningen, og er noe vi normalt ikke har noen utgifter på i det hele tatt for norske utøvere. Hvis vi tar utgangspunkt i et eksempel der en utøver skader seg under et løp, og skader seg så alvorlig at man må innlegges på sykehus vil det for norske utøvere ikke bli noen forsikringsutbetaling i slike saker. I deres ordning dekkes akutte skader med Kr. 1.500, denne posten er i hovedsak tenkt å dekke transport til legevakt og eventuelle egenandeler man blir belastet. For en utenlandsk utøver som blir innlagt på sykehus vil det påløpe store kostnader om man ikke har rett på fri sykehusbehandling, et sykehusdøgn i Norge koster i området 20 – 30.000 kroner, og da er selvfølgelig summen på Kr. 1500 altfor lav. Det er derfor viktig at de utenlandske utøverne blir gjort oppmerksomme på at det også vil være behov en reiseforsikring når de deltar i løp i Norge, en reiseforsikring vil dekke de nevnte kostnadene. Ved skader som omhandler invaliditet eller død, vil utenlandske utøvere dekkes som de norsk uten unntak.

Idretts-/ulykkesforsikring i IF

Forsikringen omfatter idrettsskader som rammer den forsikrede personen (ikke hund).

Forsikringen omfatter medlemmer, utøvere, trenere, ledere og dommere som har løst lisensforsikring.
For engangdeltakere gjelder lisensforsikringen for konkurranser/aktiviteter de deltar i.
Forsikringen gjelder i hele verden.
Det kreves medlemskap i Folketrygden.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.
a) Under konkurranser, oppvisninger
b) Under trening på idrettsbane/ i idrettshall / i løype
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør
d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.
e) All oppvarming og nedjogging i forbindelse med aktivitetene under punktene a) til og med d) ovenfor.
f) For dommere er også egentrening omfattet.

Meld skade her: https://forms.if.no/web/webclaims/no/no/if/Accident?agreement=SP2225390

DID-nummer

Skal du konkurrere internasjonalt (løp i regi av IFSS) kreves det at du har et DID-nummer. Dette får du ved å betale 500,- ekstra når du betaler ordinær sesonglisens. Ved deltakelse i VM og EM må DID betales minimum 1 måned i forveien.

DID-nummer: Benytt samme kontonummer og KID-nummer som da dere betalte årslisensen eller benytt følgende betalingsinformasjon:

Kontonummer: 7874.42.00791
Beløp: 500,-
Merk innbetalingen med navnadressefødselsdato og klubbtilhørighet for den det gjelder.