Sommerhilsen fra NHFs president etter 33 dager i stolen

Her følger en sommerhilsen fra forbundets nye president, Siri Barfod.

Hei alle

Takk nok en gang for den tilliten som er gitt meg.

De første 33 dagene i stolen har ikke vært helt rolige.  Men noe pistring og bjeffing må  man regne med i denne bransjen  ;).

Styret har organisert seg og hatt 2 styremøter allerede.  AU har hatt et møte.  Oppgaver er fordelt, selv om detaljene for inneværende års oppgaver vil bli jobbet videre med i løpet av august, spesielt i forbindelse med seminar 30 08 15.

Presidentskapet har en viktig oppgave dette året ( i tillegg til mye annet)  og det er å være mentor for hver sin komité.

Det vi ønsker å oppnå er lavere terskel inn til styret i NHF og «lagspill».  Vi ønsker også å kunne fange opp problemer tidlig, hvis mulig,  for å unngå at saker eskalerer.

En av årets målsettinger er styrke god sportslig opptreden på alle plan i organisasjonen, i og utenfor konkurranse!   På den måten kan vi bedre nyttiggjøre oss all den kompetansen som medlemmene besitter til beste for hundesporten.

En viktig oppgave i 2015/2016 er å lage ny strategi plan.  Innspill fra alle ønskes til dette.  Dere skal alle være med på å  bestemme utviklingen av NHF og veien videre!

NHFs styre, administrasjon, tekniske komiteer, særkretsene, samt internasjonale representanter skal gjennomføre et seminar 30 08 då. med mentorvirksomhet som et tema, i tillegg skal det jobbes med årets handlingsplan, og innspill til strategiplanen.  Komiteer og utvalg, og landslagene oppfordres til å ha et slikt «strategimøte» i innledningen til kommende sesong også!! J
Invitasjon til dette møtet vil bli sendt ut til de det gjelder uke 31.

EM i langdistanse er tildelt Femunden, og vi jobber med å forhandle frem en god kontrakt med IFSS.  Det jobbes videre mot Savallen og EM i nordisk, mellomdistanse og sprint.

Sommerhundekjørerskolen del 2 er gjennomført med over 50 deltagere!!.  Deriblant flere fra andre land enn Norge. Takk til de som har stått på for å få gjennomført denne uken!

Med ønske om en fortsatt god sommer.

Med vennlig hilsen
Siri Barfod
president