Antidoping

Antidopingbestemmelser i NHF

NHFs antidopingkomité 2020/2021


I Norges Hundekjørerforbund er det nulltoleranse for doping, for både utøver og hund. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som “Rent Særforbund“.

NHF forholder seg til:

Disse reglene gjelder for følgende målgrupper:

  • Alle hunder som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).
  • Ethvert medlem av et idrettslag som er tilknyttet NIF.
  • Ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i konkurransereglementet til NHF/IFSS.
  • Enhver utøver som deltar på lag som representerer et organisasjonsledd i NIF.
  • Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.
  • Hund eid eller disponert av personer som omfattes av punktene ovenfor.

Det legges vekt på dyrevelferd og en rettferdig konkurranse. Det handler ikke kun om å ta de som jukser, men om å få de rette vinnerne. Vi er et «Rent Særforbund», klubbene våre skal være «Rene Idrettslag» og utøverne våre «Rene Utøvere». Det er utøveren selv som har ansvar for «Ren Hund». Vi oppfordrer alle klubbene våre til å gjennomføre «Rent Idrettslag», og alle utøverne våre om å gjennomføre «Ren Utøver». 

For hund gjelder IFSS sin liste over forbudte stoffer og metoder. For utøvere gjelder WADAs liste. Begge listene oppdateres årlig.

På Antidoping Norge står det: «Du er alltid ansvar for det du tilfører egen kropp.» Dette gjelder også for hunden din – du er alltid ansvarlig for det du tilfører hundens kropp. Ved doping av hund vil konsekvensene bli det samme som ved doping av utøver, uavhengig av omstendighetene. I doping og forsøk på doping stilles det ikke krav til skyld. Det er for eksempel ingen gyldig unnskyldning at et forbudt stoff ikke er oppført på innholdsdeklarasjonen til et produkt, enten det gjelder kosttilskudd for mennesker eller hundefôr.

Utøvere som har forbrutt seg mot, eller som blir mistenkt for brudd på dopingbestemmelsene enten for seg selv eller hunden(e) sin(e), vil bli fulgt opp av Antidoping Norges ordinære resultathåndtering for brudd på dopingbestemmelsene.

For hunder der det er påvist, eller der det foreligger mistanke om at det er et brudd på dopingbestemmelsene, skal Antidopingkomiteen i Norges Hundekjørerforbund oppnevne en «Doping Review Panel». Denne skal bestå av tre personer, som innhenter opplysninger i saken og videre oversender saken til påtalenemnden i Antidoping Norge.

Påtalenemnden kan ilegge hunden midlertidig utestengelse fra konkurranser til saken er endelig avgjort. Påtalenemnden vil enten forkaste saken eller fremme påtale for Norges Idrettsforbunds domsinstans eller en egen oppnevnt domsinstans for hunder.


Viktige lenker med videre informasjon


Beredskapsplan NHF
Handlingsplan 2019/2020

 – Regler vedrørende antibiotika, magesårmedisin og kastrering av hund

Nyttige lenker:
IFSS Antidoping regler utøver (engelsk) – januar 2015
IFSS Antidoping regler hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Forbudsliste for hunder (engelsk) – januar 2020
WADA Forbudsliste mennesker (engelsk) – januar 2020
Noter til WADA Forbudsliste mennesker (engelsk) – januar 2019
IFSS Guide for medisinering m.m. hund (engelsk)
IFSS Liste over kontrollert medisinering hund (engelsk) – januar 2020

Kommentarer til forbudslisten

IFFS advarer mot bruk av kosttilskudd for hund

Dopingslisten 2020

Hovedendringene i Dopinglisen 2020

NHFs-Karenstidsliste 21.des 2020

Dopingkontroll av hund- steg for steg (norsk)
ATC listen (svensk)

IFSS Retningslinjer for innhenting av urinprøver hund (engelsk)

Veterinærskjema – kontrollert medisinering
IFSS Veterinærskjema 1 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk)
IFSS Veterinærskjema 2 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk)

Mandat for NHF’s Antidopingkomite – vedtatt 24.02.14
NHF’s Antidopingpolicy

 

X